تخریبگران محیط زیست در ششتمد دستگیر شدند

تخریبگران محیط زیست در ششتمد دستگیر شدند

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره، چهار فرد متخلفی ا رکه درختان تاغ تاغزارهای شهرستان ششتمد را قطع می کردند دستگیر نمودند. عباسعلی کیانی فرد  در گفتگو با  ایرنا افزود: در پی گزارش مردمی و گشت و مراقبت نیروهای یگان حفاظت مبنی بر مشاهده خودروی وانت مشکوک در