رشد اقتصادی از مهاجرت جوانان در روستاها جلوگیری خواهد کرد

رشد اقتصادی از مهاجرت جوانان در روستاها جلوگیری خواهد کرد

سرپرست جهادکشاورزی شهرستان جوین گفت: مکانیزاسیون به عنوان یک رویکرد موجبات تبدیل و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می‌سازد و رشد اقتصادی باعث جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستاها خواهد شد.  علی اکبرقارزی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: بیش از ۳۵میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان متقاضی جوینی درسال