پوشش بیمه زمینهای کشاورزی در جوین دو برابر شد

پوشش بیمه زمینهای کشاورزی در جوین دو برابر شد

سرپرست اداره جهاد کشاورزی جوین گفت: در پی خسارتهای حوادث طبیعی به بخش کشاورزی این شهرستان واقع در غرب خراسان رضوی امسال سطح مزارع و باغهای برخوردار از بیمه حوادث در این خطه به دو برابر سال زراعی پیش گسترش یافت. علی اکبر قارزی در گفتگو با ایرنا افزود: بر این اساس هم‌اینک هفت هزار